Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony

January 15 2018

January 14 2018

Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viamalinowowa malinowowa
7562 fcaf
Reposted frompiehus piehus viateardrop teardrop

January 10 2018

2120 537e
Reposted frombiru biru viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 09 2018

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
5735 cc97

January 08 2018

6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 06 2018

6556 467f
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 04 2018

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

January 02 2018

1415 2ad6 500
Reposted fromarachnidstardis arachnidstardis viascorpix scorpix
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viazabka zabka

December 31 2017

Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

December 26 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl