Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

1851 78fb 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaadurowe adurowe

May 23 2017

8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viadzony dzony

May 22 2017

2819 a36a 500
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
5939 86ec 500
5856 e074
Reposted frommslexi mslexi viaeternaljourney eternaljourney

May 20 2017

Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

May 19 2017

Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viasarkastyczna sarkastyczna
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna

May 13 2017

Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted frombluuu bluuu viasarkastyczna sarkastyczna
8948 f804 500
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna

May 01 2017

Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl