Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaeternaljourney eternaljourney
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viagwiazdeczka gwiazdeczka
Nie mamy wpływu na myśli innych, czasem nawet gdy bardzo się staramy, nie zmienimy tego co siedzi w ich głowie.
— M

June 08 2017

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viadefinicjamilosci definicjamilosci

June 06 2017

Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaadurowe adurowe
Ludzie bez trudu potrafią ukrywać nienawiść albo pogardę. Ale chociaż nie wiadomo jak by się starali, nigdy nie będą w stanie ukryć miłości.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

June 04 2017

7273 420d 500
Reposted fromnlght nlght viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
8821 4dee

June 02 2017

2459 696a 500
Reposted fromicanread icanread viaeternaljourney eternaljourney

Może mnie się nie da kochać?

Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaeternaljourney eternaljourney
How many times in your life are you allowed to say, "If only...?"
— Tiffanie DeBartolo, God-Shaped Hole
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney

May 30 2017

1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viawasteland wasteland

May 29 2017

aniorro:

Richard Armitage for Esquire UK (x)

May 28 2017

4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viamruczenie mruczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl