Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadunkellicht dunkellicht
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadunkellicht dunkellicht
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadunkellicht dunkellicht
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

August 16 2017

Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

August 15 2017

2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc

August 21 2017

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadunkellicht dunkellicht
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadunkellicht dunkellicht
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadunkellicht dunkellicht
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

August 16 2017

Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl